Hatme duasi ve Türkce anlami

Ocak 29, 2010 Tarihinde usluu Tarafından yayımlandı

HATME DUASI
Elhamdulillâhi Rabbil-Alemin.
Elhamdulillâhi hakka hamdihi ve senâihi vessalâtu vesselâmu ala hayri halkihi Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

-ALLAHumme belliğ ve evsil misle sevâbihi hazihil hatmetiş -şerifetil- mubareketi badel kabûli minna bil fadlı vel kerem hediyeten minna vasileten ila ravdeti menbais sıdki vessefa eşrefil vera Hazreti Seyyidina Muhammedinil Mustafa (SALLAHu Teâlâ aleyhi vesellem ve ila ruhi).

-Kullin min alihi ve evladihi ve ezvacihi eshabihi ve etbaihi ve zurriyetihi ve muhacirihi ve ensarihi (RidvanALLAHu Teâlâ aleyhim ecmain ve ila ruhi).

-Kullin min sadati silsileti tarikatil aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti ve Sehreverdiyyeti vel Çestiyyeti vel Kubreviyye (KaddesALLAHu Teâlâ Esrarahum Ecmain ve ila ruhi)

-Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami tarikati zil feydilcari ven nurissari eşeyhil behail Hakki vel hakikati veddin Hazreti Eşşeyh Muhammedinil Uveysiyyil Buhariyyi Elmağrufi bi Şahi Nakşibend (KaddesALLAHu sırrehu ve ila ruhi).

-Menbail mearifi vel kemali seyyidis sâdâti Esseyid Emir Kulâl (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-El mukbili aleyke velimasi vakennasi Eşşeyh Muhammedinil Baba semmasi (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-El valihi fi muhabbeti mevlahul ganiyyi Elmarufi bi Hazreti Azizan Hâce Aliyyir Ramiteni (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-El muridi anil muradid dunyeviyyi ve uhreviyyi Hazreti Eşşeyh Mahmudinil Inciriyyil Fağnevi(kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-El Mutessellihi anil hicabil beşeriyyi Hazreti Eşşeyh Arifir Rivegeri (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Kutbil evliyai ve burhanil esfiyai kamiid bidati muhyis sunneti şeyhil meşaihi Mevlana Hazreti Eşşeyh Abdulhâlık-i Gucduvanî (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Kutbil hakkani el Gavsi semedani Eşşeyh Ahmedil faruki serhendi el ma’rufi bil Imami Rabbani el Muceddidi li el fisâni(kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Kutbi dairetil irşadi gavsissakaleyni alessadadi essâiri fillah erraki-ssacidi zilcenâhayni Hazreti Diyaeddin Mevlana Hazreti Eşşeyh Halid(kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Menbail hilmi venurizzelami El hadi beynel aşairi Vel akvami Hazreti Siraciddinillezi Zehere min halefi Seyyidil enam Mevlâna Hazreti Esseyyid Abdullah (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Şeyhinel Gayrullezi bihinet tebaha Mevlanel ve kuri kubdil irşadi vel medari Hazreti Şihabiddin Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Taha (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Sultanil Kuberail mutekaddimine Kıdvetil kuberail muteahhirine Gavsil Ammeti Vel haifin Kutbil eimmeti vessalikin Muğisil musteğisine Munisil ğurebai vel Aşikine Mevlana Şeyhinel Kamilil Mükemmilil uveysiyyi Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Sibğatullahil Arvasi (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Sultanil arifine kutbil aktabil vasıline El muteşerrefi ila Rabbihim alel vechil ehakki nasiriş şeriatil ğarrai kamiil Bidatid darrai Müceddidi asaris selefi vettabiine ve mumehdihi bunyani Tarikatil Halefi vellahakine el mutesserrifi Alel itlak ellezi Lem yure lehu nezirun badet tefehhusifil afaki Katiin nisbeti anil mubtedit TAĞI Mevlâna şeyhinel Mukemmili Hazreti Eşşeyhi Abdurrahmanit Taği (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Şeyhi Şeriati ve şehabzi tarikati ve burhanül hakikati el fani Fillah Vel Baki Billah El Mü’tasımi Bi Hablillah Mevlâna şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Fethullah (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Camii kemalatil evliyail evveline ve mecmail adabı ve fuyudatil ağirine umdetil Islami ve müslimine umudil meşaihi bi ecmeıhim vessalikine davis semavati vel aradıyne siracil milleti veddini kehfid duafai vel mesakine kutbil e-immeti ves salikine Sultanil Aşikine Mevlâna Şeyhinel Kamilil Mükemmili Hazreti Eşşeyh Muhammed Diyauddin(kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Varisi makamatil evliyai vel arifin imamil müminine umdetil abidiyne ves Salikine muzhiriş şeriatil ğarrai muhyit tarikatin Nakşibendiyyetil beydai el Mutesellihi anil hicabil insiyyi el hazini li sırrıl menaviyyi Mevlâna şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Ahmedil Haznevi (kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Sultanil cazibine Nuru hidayetil vasıline kutbil Ferdi lil Alemine naşiri Meslekil Ahmediyyeti fer’i şeceretiil Muhammediyyeti piri tarikati Nakşibendiyyeti Sahibis seciyyetil Mahmudiyyeti Essaki Min hıyadil bahaiyeti nasibil alamid Diniyyeti muhyi asari kubbari selefi vettabiine metleil himemi bil yakini Men heci saadeti lil musaddıkine Mevlâna Şeyhinel Kâmilil Mükemmilil üveysiyyil Bilvanisi Mevlâna Hazreti Eşşeyh EsSeyyid Abdülhakim el Hüseyni(kaddesALLAHü esrarehüm aleyh ve ila ruhi)

-Sultanil müslimine vel müstecirine ve tacil mensurine ve muhibbil mahbubine ve meşaril müsteşerine ve irşadil mürşidiyne ve sırrıs sadıkiyne bihidayeti Rabbil Alemine el fatihi kunuzel ilmi ve dini el mustakırrı niş şeriatil ğarrai muhyit tarikatın nakşibendiyyetil beydai Mevlâna Şeyhinel Kamilil Mükemmili Bilvanisi Mevlana Hazreti Eşşeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni(kaddesALLAHü sirruhu ila ruhi)

-Mecmei amalil müslimin kutbil faiziyne sikkatul mütekiyn ve siletil mütevekiliyn sahibi sehaveti vel kerameti lil alemin kesirül muhabbeti lil mütevadiin sahibi şeriati ve Tarikatı Nakşibendiyeti mevlayi ve şeyhi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temesukihi ve aleyhi itimadi ve bihi iftihari ve minhu istimdadi kurretul ayni mevlana şeyhinel kamilim mükemmil üveysiyyil Bilvanisi Mevlana Hazreti Eşşeyh es-Seyyid Abdülbaki’l Hüseyni (kaddesALLAHü esrarehüm aleyh ve ila ruhaniyeti)

-Küllin mines sadati vel hulefai vel muridine vel muhibbine vel mahbubine vel mensurine vel muntesibine ilahazihit tarikatil aliyyeti ve sairit turuki.

-ALLAHumme cal misle sevabiha mektuben fisahifeti amali küllin verfabiha derecati küllin ve ali biha fi alai ılliyyine menzileti küllin vezidna biha muhabbeten inde cenabi küllin ve efid aleyna min berekati küllin veetmim lena süluke hazihit tarikatil aliyyeti vevefikna limardati Şeyhina ve imtisali evamirihi ve ictinabi menahihi verzuknel bekae bike ba’del fenai fike ala kıdemi sadatinas salikine fiha.

-Alahümmeğfir lena hatayana veclibna ila mehabbetike bi muhabbeti evliyaike verzuknet tevfike vel istikamete ala dinike ve taatike birahmetike ya erhamerrahimine (amin velhamdulillahi Rabbil alemin).

Türkçe Meali

Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan ALLAH (c.c.)(cc) ın adıyla başlarım
hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine
Hamd ALLAH (c.c.)’a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV)
ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun
Ey ALLAH (c.c.)’ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV)nın ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur.
Ulaştır ve vasıl eyle
Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV) sonra ailesininhepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (ALLAH (c.c.) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)
Bütün sadatı izamınki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatlari sadatının ruhlarını vasıl eyle.
(ALLAH (c.c.) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.)
Şeyhimiz sığınağımız imamımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külâl (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları ALLAH (c.c.)’a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ganî olan ALLAH (c.c.)’ın muhabbetinde kaybolmuş HAZRETİ AZİZAN diye bilinen Aliyyir Ramite’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

ALLAH (c.c.) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Rivegeri’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

evliyanın kutbu ALLAH (c.c.) dostlarının delili; bid’atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Hak ve adalette tabi kutup ALLAH (c.c.)’ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan birinci binin yenileyicisinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

İrşad dairesinin kutbu doğru yol üzrindeki ins ve cinin gavsı ALLAH (c.c.) yolunda seyri sülûk eden ALLAH (c.c.)’a rükû ve secde eden zahiri ledün ilmlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid’in (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri idayet nuruyla atdınlatıcı dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya’nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah’ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuz dünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha’nın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve ALLAH (c.c.)’dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ariflerin sultanı vasıfların kutuplarının kutbu fenaya mutlakaerişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcışeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid’atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid’a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman’ı Taği’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve ALLAH (c.c.)’ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah’ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini toplamış ve islamın ve müsümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül’uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed’in (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Evliyaların makamlarının varisi Mü’minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi’nin(ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Cezbe sahiplerinin sultanı Hakka ulaşanların nuru alemlerin kutbu Ferdi Ahmed-i mesleğini neşredici Hz. Muhammed'(sav)in serecesinin bir dalı tarikatı nakşibendiyenin piri hakikatlara susamışlara Bahaeddin Nakşibendinin. havuzundan su dağıtan güzel ahlak sahibi din bayrağını diken geçmiş büyüklerin ve ona tabi olanların eserlerini canlandıran yakin ve onlara himmet kaynağı kendisini tasdik edenlere saadet rehberi olan efendimiz şeyhi kamil ve mükemmil bilvanisli Şeyh Seyyid Abdülhakim Hüseyni’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Müslümanların sultanı ona sığınanların sığınağı kurtuluşa erenlerin baştacı ve sevgililerin sevgilisi istişare isteyenlerin manevi müsteşarı ve mürşitleri irşad edici Rabbül Aleminin hidayetiyle doğru yola gidenlerin sırlarını ve ilim hazinelerinin açıcısı Şeriatı Garrada karar kılmış istikamet sahibi nurlu tariki nakşibendiyeyi canlandırıcı bilvanisli Hazreti Eşşeyh Esseyyid Muhammed Raşidil Hüseyni’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Müslümanların emellerini kendisinde toplayan kurtulmuş olanların kutbu mutekilerin tutanağı tevekül edicilen vesilesi müslümanlarda cömertlik ve keramet sahibi mütevazılere muhabbeti çok olan şeriatın ve nakşibendi tarikatının sahibi efendim şeyhim dayanağım bağlandığım ve güvencim üzerine olan ve sebebi iftiharım hertürlü yardımı kendisinden aldığım iki göz bebeğim efendimiz şeyhi kamil ve mükemmil serverimiz bilvanisli Hazreti Eşşeyh Esseyyid Abdülbaki Elhüseynil Buhari’nin (ALLAH (c.c.) O’nun yüksek sırlarını ali kılsın. Ruhaniyetlerine vasıl eyle)

Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.
Ey ALLAH (c.c.)’ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin amel defterine yaz. her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur.
Her birinin varacağı makamı yükselt onların muhabbetini indinde arttır. onların feyzlerini bereketlendir ve yüksek tarikat yolunda bizlerin feyizlerini tamamla ve bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O’nun emrine imtisale(boyun eğmeye) nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle.
Bizi bekabillah ile rızıklandır. fenafillah oldukları sonra bu yolun yolcularının birleştikleri yerde bizi buluştur.
Ey ALLAH (c.c.)’ım bizleri hatamızdan dolayı mağfiret buyur ve muhabbetine celbet.Evliyaların muhabbeti ile dinde istikamet ve muvaffakiyetli taatle Sen’in rahmetinle rızıklandır. Rahman ve Rahim olan Sensin.
AMİN

Hatme duasi ve Türkce anlami” üzerinde 15 yorum

 • Kurbanım sorumun cevabımını himmeti ile aldım bile. Seraitın sahibi onu koruyan, ve ona sahip çıkan anlamınada geliyor. Bu illa ona hükmeden demek olmuyor. Elhamdülillah şeytanı malup ettik.

 • rabbim sizden razı olsun kardeş hatme duasının anlamını hep mrak etmişimdir sonunda buldum ne büyük hizmet rabbim razı olsun anlamı şahane rabbim bizi bu yoldan ayrmasın ve mürşidimize layık bir murid etsin inşallah.

 • s.a bir sorum olacak sığınağım kelimesisini biraz daha açabikirmiyiz zira bizim sığınacığım tek ve bir olan ALLAH c.c deilmidir.teşekkür ederimmm..

 • mesut kardeşimiz biz Gavs hazretlerini neden seviyoruz biliyormusun çünkü o Resulullah(a.s.m)efendimizin kanından canından bir zat.Bizim ağzımız onların ağzı kadar temiz olmadığı ve olamıyacağı için onların ağzıyla istiyoruz bazı şeyleri nasılki bir mahkemede avukat hakimle nasıl konuşulacağını bizden daha iyi biliyor diye kendimizi avukata teslim ediyoruz Gavs hazretleride sofilerin bir nevi avukatıdır gerek kabirde gerek mahşerde gerekse sıratta göreceğiz inşallah.Yoksa Allah(c.c)dan başka sığınıcak bir kapı olabilirmi.Bu kapı Rasulullah(a.s.m) efendimizin kapısıdır.Efendimiz(a.s.m)Buyurmuşlarki:”Benim ümmetimin alimleri beni israilin peygamberleri gibidir.” ”Alimler peygamberlerin varisleridir” Selam ve dua ile.

 • Mesut için bir cevap yazın Cevabı iptal et

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google fotoğrafı

  Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Connecting to %s

  %d blogcu bunu beğendi: